• Version 1.18
 • Download 12
 • File Size 0.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 14 April 2020
 • Last Updated 14 April 2020

{:tr}Anytone D878UV V1.18 Firmware Update (2020-4-11){:}{:en}Anytone D878UV V1.18 Firmware Update (2020-4-11){:}{:de}Anytone D878UV V1.18 Firmware Update (2020-4-11){:}

{:tr}

D878UV V1.18 (2020-4-11) 

Lütfen fw yi yüklemeden önce, eski versiyon pc programı, program ekle kaldır dan kaldırın, ve yeni 1.18 pc versiyonunu yükleyip kullanın.

Neler Değişti

 1. Hem dolaşım hem de GPS açıkken mesaj gönderme sorununu iyileştirildi.
 2. Grup Arama bekletme süresi ayarı ve Özel Arama bekletme süresi ayarı için yardım bölümü bildirimi CPS.
 3. Tuş fonksiyonuna “CTCSS / DCS Tarama” eklendi. “CTCSS / DCS Tarama” işleviyle bir tuş atayın, işlevi açın. Bu işlev yalnızca CTCSS / DCS ayarlı analog kanal için geçerlidir. Bu işlev AÇIK konumdayken, CTCSS ayarlı bir analog kanal eşleşmeyen CTCSS'li bir sinyal aldığında, radyo CTCSS verisi alınanla eşleştiğinde veri tabanından CTCSS taramasını başlatır CTCSS, ses çıkacaktır, aramayı cevaplamak ve verileri kaydetmek için PTT tuşuna basınız veya sadece verileri kaydedin, çıkmak için EXIT tuşuna basın. Not: Kanal CTCSS ile ayarlandığında, CTCSS veri tabanını tarar. Kanal DCS ile ayarlandığında, DCS veri tabanını tarar. Kanal CTCSS/DCS ayarlamadığında, radyo başlamaz CTCSS / DCS taraması.
 4. Digi APRS RX ekranını kanal adı ekranı yerine çağrı işareti olarak değiştirildi.
 5. Hem dolaşım hem de GPS açıkken radyonun takılması veya yeniden başlatılması sorununu çözüldü.
 6. Maksimum TG numarası 16777215'e izin verir
 7. Tuş işlevine “kanal adı / frekans görüntüleme anahtarını” eklendi.
 8. Radyo menüsüne STE işlemleri ekleyin. 9. Bazen radyonun yanlış TG'ye iletilmesi sorununu iyileştirildi.

Yazılım sürümü: V1.18
CPS sürümü: V1.18
SCT 3258 sürümü: 2.01.07BA
BT sürümü: 10033

{:}{:en}D878UV V1.18 (2020-4-11)

Please, before installing fw, old version pc program, remove and remove programs, and install and use the new 1.18 pc version.

What's Changed

Improved the problem of sending messages when both roaming and GPS are on.
Help section notification for Group Call waiting time setting and Custom Call waiting time setting CPS.
“CTCSS / DCS Scan” has been added to the key function. Assign a key with the “CTCSS / DCS Scan” function, turn on the function. This function is only valid for analog channel with CTCSS / DCS tuning. When this function is ON, when a CTCSS tuned analog channel receives a signal with mismatched CTCSS, the radio initiates the CTCSS scan from the database when the CTCSS data matches the received CTCSS, the sound will sound, press the PTT key to answer the call and save the data, or just save the data, EXIT to exit Press the key. Note: When the channel is set with CTCSS, it scans the CTCSS database. When the channel is set with DCS, it scans the DCS database. When the channel does not set CTCSS / DCS, the radio will not start CTCSS / DCS scan.
Digi APRS RX screen has been changed from channel name screen to call sign.
Fixed the issue of installing or rebooting the radio while both roaming and GPS are on.
Maximum TG number allows 16777215
Added "channel name / frequency display key" to the key function.
Add STE operations to the radio menu. 9. Sometimes the problem of transmitting the radio to the wrong TG has been improved.

Software version: V1.18
CPS version: V1.18
SCT 3258 version: 2.01.07BA
BT version: 10033{:}{:de}D878UV V1.18 (2020-4-11)

Bitte entfernen und entfernen Sie vor der Installation von fw, einem PC-Programm der alten Version, Programme und installieren und verwenden Sie die neue PC-Version 1.18.

Was hat sich geändert?

Das Problem beim Senden von Nachrichten bei aktiviertem Roaming und GPS wurde verbessert.
Benachrichtigung im Hilfeabschnitt für die Einstellung der Wartezeit für Gruppenanrufe und die Einstellung für die Wartezeit für benutzerdefinierte Anrufe CPS.
Der Tastenfunktion wurde „CTCSS / DCS-Scan“ hinzugefügt. Weisen Sie der Funktion „CTCSS / DCS-Scan“ einen Schlüssel zu und schalten Sie die Funktion ein. Diese Funktion gilt nur für analoge Kanäle mit CTCSS / DCS-Abstimmung. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist und ein CTCSS-abgestimmter Analogkanal ein Signal mit nicht übereinstimmendem CTCSS empfängt, startet das Radio den CTCSS-Scan aus der Datenbank, wenn die CTCSS-Daten mit dem empfangenen CTCSS übereinstimmen. Der Ton wird ausgegeben. Drücken Sie die PTT-Taste, um den Anruf anzunehmen und die Daten zu speichern, oder speichern Sie einfach die Daten Drücken Sie die Taste. Hinweis: Wenn der Kanal mit CTCSS eingestellt ist, wird die CTCSS-Datenbank durchsucht. Wenn der Kanal mit DCS eingestellt ist, durchsucht er die DCS-Datenbank. Wenn der Kanal CTCSS / DCS nicht einstellt, startet das Radio den CTCSS / DCS-Scan nicht.
Der Digi APRS RX-Bildschirm wurde vom Kanalnamensbildschirm zum Rufzeichen geändert.
Das Problem beim Installieren oder Neustarten des Radios bei eingeschaltetem Roaming und GPS wurde behoben.
Die maximale TG-Nummer erlaubt 16777215
"Tastenname / Frequenzanzeigetaste" zur Tastenfunktion hinzugefügt.
Fügen Sie dem Radio-Menü STE-Operationen hinzu. 9. Manchmal wurde das Problem der Übertragung des Radios an den falschen TG verbessert.

Softwareversion: V1.18
CPS-Version: V1.18
SCT 3258 Version: 2.01.07BA
BT-Version: 10033{:}

Tags

TA3NHI

İbrahim ÜRÜKER 1975 Bursa Doğumluyum, Amatör Telsizciliğe TA3CGF çağrı işaretim ile 1993 yılında başladım. Daha sonra çağrı işaretim yönetmelik ve ikamet değişiklikleri doğrultusunda TB2NHI ve en son TA3NHI olarak değişti. Elektronik ve özellikle haberleşme teknikleri üzerine ilgim beni Amatör Telsizciliğe son derece ilgili hale getirmiştir. Yazılım Geliştirici mesleğimi Amatör Telsizciliğe nasıl fayda sağlarım düstüru ile bir çok projeye el attım. Son zamanlarda DMR çok hoşuma giden bir teknoloji ve çalışmalarıma bu yönde devam ediyorum. Saygılarımla TA3NHI 73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close