Articles

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

27292 SAYILI RESMİ GAZETE ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

            Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Yönetmelikte belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonudur.

 

ACİL DURUM VE AFET HABERLEŞMESİ

Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

AMATÖR TELSİZCİ

Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ

Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

 • AMPR (AMATEUR PACKET RADİO)

Amatör Paket Radyo Sistemini,

 • APRS (AUTOMATİCPOSİTİON/PACKET REPORTİNG SYSTEM)

Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini,

 • CEPT (EUROPEANCONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNİCATİONS ADMİNİSTRAİONS):

Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,

 • FSTV (FASTSCAN TV):

Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,

 • IARU (INTERNATİONALAMATEUR RADİO UNİON):

Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,

 • ITU (INTERNATİONALTELECOMMUNİCATİON UNİON)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

 • PSK (Phase Shift Keying)

Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,

 • PACTOR: DESTEKLEYEN TERMİNAL DÜĞÜM KONTROLÖRLERİ

(Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,

 •    RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleks’i,
 • Sorumlu Operatör:

Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,

 • SSTV (SlowScan TV):

Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,

 • TCP/IP (TransmisionControl Protocol/Internet Protocol)

İnternet Haberleşme Protokolunu,

 • İnternet-Telsiz Arayüzü(Gateway)

Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında veri, görüntü veya ses aktarma sistemini ifade eder.

AMATÖR TELSİZCİLİK KULLANIM KISITLAMALARI

              (1) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacak el, araç ve sabit merkez telsiz cihazları T belirtilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlarda olmak kaydıyla, frekans tahsisine, telsiz ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhangi bir izin alınmaksızın kullanılır.

(2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

(3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

(4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

(5) Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler, yurt sathında birden fazla istasyon kurabilirler.

(6) Amatör telsizcilerin kullanacakları anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir.

(7) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.

(8) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.

(9) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.

(10) KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.

(11) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-1’de belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.

(12) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.

(13) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

(14) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör Telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

             (15) Amatör telsizciler tarafından:

a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla yapılan bir vaadkarşılığı kullanılması,

b) Amatör telsizcilere ayrılan frekans bandlarındaticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,

c) Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncüfıkrasında belirtilen durumlar haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

d) Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,

e) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

f) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanarak, kriptoluolarak alınması veya gönderilmesi,

g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

h) Amatör telsizcilerin kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

ı) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması  yasaktır.

(16) Amatör Telsizcilikle ilgili olarak ITU, CEPT ve IARU gibi uluslararası organizasyonların frekans planlama ve koordinasyonu ile cihazlara ilişkin teknik düzenlemeleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde Kurum internet sayfasında yayınlanarak uygulanır.

Source
Resmigazete
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close